Skip to content

Docs 文档介绍

译者:LordQ

项目地址:https://pytorch.apachecn.org/2.0/docs

原始地址:https://pytorch.org/docs/2.0/

要求如下:(相当于介绍页面包含:名称 + 链接 + 介绍)

 1. 需要介绍: 每一个链接 需要 1~3句话 来介绍它是什么、有什么作用
 2. 要包含下面的内容,展现形式可以调整,怎么美观怎么来。

 3. "Pytorch" : "https://pytorch.org/docs/stable/index.html"

 4. "Torchaudio" : "https://pytorch.org/audio/stable/index.html"
 5. "TorchText" : "https://pytorch.org/text/stable/index.html"
 6. "TorchVision" : "https://pytorch.org/vision/stable/index.html"
 7. "TorchArrow" : "https://pytorch.org/torcharrow/beta/index.html"
 8. "TorchRec" : "https://pytorch.org/torchrec/"
 9. "TorchServe" : "https://pytorch.org/serve/"
 10. "TorchX" : "https://pytorch.org/torchx/latest/"
 11. "PyTorch on XLA Devices": "https://pytorch.org/xla/release/2.3/index.html"

例如:

Pytorch

docs 访问链接:https://pytorch.org/docs/stable/index.html

这个网站内容介绍的是xxx,他的用途是...方便用户查阅类里面的方法xxx我们一直在努力

apachecn/AiLearning

【布客】中文翻译组